Nowe zasady wymiany informacji o podatnikach

8651727781_7b5179ba3d_bZmieniają się reguły wzajemnej wymiany informacji o podatnikach między krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Reguluje je podpisana przez prezydenta Polski 16 września bieżącego roku ustawa o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej.

Objęte ustawą zmiany uwzględniają następujące zagadnienia:

  1. W sytuacji, kiedy organ podatkowy nie ma możliwości doręczenia pism zgodnie z aktualnymi przepisami, lub gdy wymagałoby to nieproporcjonalnie dużych nakładów, ograniczona zostaje możliwość skorzystania z pomocy państw UE.
  2. Rozszerzony zostaje zakres informacji podatkowych, które ulegają wymianie wśród państw członkowskich.
  3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zostaje upoważniony do wyznaczenia w drodze rozporządzenia stosownego organu podatkowego, którego zadaniem będzie przekazywanie obcym władzom wniosków o doręczenie pism oraz pośrednictwo w koniecznej wymianie informacji.
  4. Procedury związane z wymianą informacji podatkowych zostają sformalizowane. Należy przez to rozumieć sprecyzowanie terminów, w których ma zostać udzielona informacja, lub przekazana będzie odmowa udzielenia informacji. Określone zostają także terminy odnośnie wezwań do uzupełnienia wniosku. Wprowadzony zostaje poza tym obowiązek potwierdzenia otrzymania wniosku i informacji z urzędu, jak również przekazania zwrotnej wiadomości odnośnie wykorzystania otrzymanego materiału.
  5. Uproszczeniu ulegają reguły wszczynania i przeprowadzania kontroli jednoczesnych oraz rozszerzone zostają możliwości przekazu informacji z urzędu.
  6. Możliwe staje się zawieranie porozumień, na mocy których przewiduje się przebywanie w siedzibach organów kontroli podatkowej przedstawicieli obcej władzy, jak również ich udział w trakcie postępowań podatkowych i kontrolnych.

Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie czynności związanych z postępowaniem podatkowym, uwzględniają bowiem fakt częstego dzisiaj przemieszczania się obywateli państw należących do UE i możliwość uzyskiwania przez nich legalnego dochodu poza krajem ojczystym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *