Akcyza

Biuro Łącznikowe ds. Akcyzy (ELO)

Centralne Biuro Łącznikowe ds. Akcyzy (ELO) w Departamencie Podatku Akcyzowego i Gier ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa fax. 22 694 45 16 Referat ds. współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych […]

Więcej ›

Systemy informatyczne dla akcyzy

Przepis art. 18 ust. 3 ustawy nałożył na Ministra Finansów obowiązek prowadzenia komputerowej bazy danych zawierającej wykaz podatników prowadzących składy podatkowe, zarejestrowanych odbiorców, zarejestrowanych wysyłających oraz podmiotów pośredniczących. Dla potrzeb […]

Więcej ›

Procedura przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą

Przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą odbywa się na podstawie uproszczonego dokumentu towarzyszącego, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji Nr 3649/92/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. w sprawie uproszczonego […]

Więcej ›

Procedura zawieszenie poboru akcyzy

Procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione określone w przepisach warunki, z obowiązku podatkowego nie powstaje […]

Więcej ›

Zwolnienia z akcyzy

Zwolnienia z akcyzy 06/09/2013 w 13:10 0 komentarzy

Problematyka zwolnień od akcyzy została uregulowana w Dziale II, Rozdziale 6, art. 30-39 ustawy oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego […]

Więcej ›

Składanie deklaracji podatkowych

Podatnicy podatku akcyzowego obowiązani są m.in. do: składania w urzędzie celnym deklaracji dla podatku akcyzowego za miesięczne okresy rozliczeniowe, tj. w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w […]

Więcej ›

Obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy 06/09/2013 w 13:04 0 komentarzy

Generalną zasadą, wynikającą z art. 10 ust. 1 ustawy, jest, że obowiązek podatkowy powstaje z dniem wykonania czynności lub zaistnienia stanu faktycznego podlegających opodatkowaniu akcyzą. Ww. zasada została następnie dookreślona […]

Więcej ›

Organy podatkowe

Organy podatkowe 06/09/2013 w 10:47 0 komentarzy

Organami podatkowymi w zakresie akcyzy, zgodnie z art. 14 ustawy, są naczelnicy urzędów celnych i dyrektorzy izb celnych. Zasadą jest, że właściwość miejscową organów podatkowych ustala się ze względu na […]

Więcej ›

Podatnicy

Podatnicy 06/09/2013 w 10:46 0 komentarzy

Stosownie do art. 13 ustawy podatnikami akcyzy są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec których zaistniał stan faktyczny […]

Więcej ›

Zakres przedmiotowy opodatkowania

Opodatkowaniu podatkiem akcyzowym podlegają czynności, określone w art. 8, 9, 9a i 9b ustawy, dotyczące wyrobów wymienionych w załączniku nr 1 do ww. ustawy, zwanych wyrobami akcyzowymi. Do czynności podlegających […]

Więcej ›