Składanie deklaracji podatkowych

Podatnicy podatku akcyzowego obowiązani są m.in. do:

 1. składania w urzędzie celnym deklaracji dla podatku akcyzowego za miesięczne okresy rozliczeniowe, tj. w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku wyrobów objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy deklarację akcyzową należy złożyć dopiero wtedy, gdy powstanie zobowiązanie podatkowe, a więc w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zakończy się ta procedura;
 2. obliczania i zapłaty akcyzy za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy (zobowiązanie podatkowe w przypadku stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy), na rachunek właściwej izby celnej;
 3. obliczania i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy dzienne (dotyczy to zarejestrowanych odbiorców, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wewnątrzwspólnotowe, podmiotów prowadzących składy podatkowe i podatników wyprowadzających swoje wyroby akcyzowe z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, o ile posiadają zezwolenie wyprowadzenia).

W przypadku energii elektrycznej podatnik jest obowiązany, bez wezwania organu podatkowego, składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe według ustalonego wzoru oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 1. upłynął termin płatności wynikający z faktury, a jeżeli termin ten nie został określony – po miesiącu, w którym wystawiono fakturę – w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej przez nabywcę końcowego;
 2. upłynął termin płatności określony w umowie właściwej dla rozliczeń z tytułu dostaw energii elektrycznej albo, jeżeli termin ten nie został określony w umowie – upłynął termin płatności wynikający z faktury lub innego dokumentu wystawionego przez podatnika, z którego wynika zapłata należności za sprzedaną przez podatnika energię elektryczną, a jeżeli termin płatności nie został określony w umowie ani w fakturze lub w tym dokumencie – po miesiącu, w którym wystawiono fakturę lub ten dokument – w przypadku sprzedaży energii elektrycznej nabywcy końcowemu na terytorium kraju;
 3. nastąpiło zużycie energii elektrycznej, skutkujące powstaniem obowiązku podatkowego.

Należy podkreślić, że 3. przypadek nie będzie miał zastosowania do podmiotów posiadających koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, które zużywają energię elektryczną na cele zwolnienia, o którym mowa w art. 30 ust. 6 lub 7, i nie są podatnikami z tytułu innych czynności, o których mowa w art. 9 ust. 1.

Termin składania deklaracji podatkowych za miesięczne okresy rozliczeniowe do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy, dotyczy również suszu tytoniowego.

Z kolei w przypadku wyrobów węglowych podatnik jest obowiązany składać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracje podatkowe oraz obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu od miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy (sytuacja ta nie dotyczy nabycia wewnątrzwspólnotowego).

Na podatnika, który wyprowadza ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy swoje wyroby akcyzowe z obcego składu podatkowego nałożony został dodatkowy obowiązek. Mianowicie podmiot ten zobowiązany został do przesłania kopii swojej deklaracji akcyzowej w zakresie dotyczącym wyrobów akcyzowych wyprowadzonych z cudzego składu podatkowego, naczelnikowi urzędu celnego właściwemu dla podmiotu prowadzącego skład, z którego wyroby zostały wyprowadzone. Na powyższą czynność ustawodawca określił termin trzydniowy, licząc od dnia złożenia deklaracji do „swojego” urzędu celnego.

Wstępnych wpłat akcyzy za okresy dzienne dokonuje się nie później niż 25. dnia po dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy, a w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy – po dniu, w którym nastąpiło zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy i powstało zobowiązanie podatkowe. Wpłaty dzienne dokonywane za miesiąc rozliczeniowy są uwzględniane przy rozliczeniu akcyzy w deklaracjach podatkowych.

Wpłaty dzienne dokonywane w miesiącu rozliczeniowym są pomniejszane o:

 • kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy, wpłaconą w celu otrzymania tych znaków,
 • kwoty przysługujących podatnikowi zwolnień i obniżeń akcyzy.

Kwotę akcyzy obliczoną od danych wyrobów akcyzowych obniża się o kwotę stanowiącą wartość podatkowych znaków akcyzy, pod warunkiem, że zostaną one prawidłowo naniesione na dany wyrób lub opakowanie jednostkowe.

Pomniejszenie to, wykazane w deklaracji akcyzowej, może nastąpić, nie wcześniej niż:

 1. następnego dnia po naniesieniu tych znaków na dany wyrób lub opakowanie jednostkowe. Dotyczy to przypadków, gdy oznaczanie wyrobów akcyzowych znakami akcyzy następuje w składzie podatkowym na terytorium kraju;
 2. po powstaniu obowiązku podatkowego. Zasada ta dotyczy zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych, podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, który nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe z zapłaconą akcyzą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Reguła ta dotyczy również kilku innych sytuacji, np. gdy produkcja odbywa się poza składem podatkowym oraz gdy nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą, dokonane jest za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego;
 3. następnego dnia po wprowadzeniu wyrobów akcyzowych do składu podatkowego na terytorium kraju – zasada ta dotyczy importu i nabycia wewnątrzwspólnotowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy wyrobów akcyzowych oznaczonych znakami akcyzy na terytorium państwa trzeciego albo na terytorium państwa członkowskiego;
 4. następnego dnia po powstaniu obowiązku podatkowego – zasada ta dotyczy zarejestrowanego odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych oraz właściciela wyrobów akcyzowych, który oznacza swoje wyroby akcyzowe w cudzym składzie podatkowym.

Ustawa nakłada na prowadzącego skład podatkowy dodatkowo obowiązek składania we właściwym urzędzie celnym informacji o wyrobach akcyzowych znajdujących się w składzie podatkowym. Informacje te sporządzane są na podstawie ewidencji ilościowej lub ilościowo-wartościowej i składane za każdy miesiąc w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dana informacja dotyczy.

Tak więc prowadzący skład podatkowy zobowiązany jest do składania informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym – co miesiąc (bez względu na to, czy powstał obowiązek podatkowy czy nie). Chodzi tu o takie dane, jak: zapas początkowy wyrobów akcyzowych, kwota podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadająca zapasowi początkowemu, ilość wyrobów akcyzowych przyjęta do składu, ilość wyprodukowanych wyrobów akcyzowych, ilość wyrobów zużytych do produkcji, ilość wyrobów akcyzowych wydana ze składu w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i poza tą procedurą oraz dane o ubytkach, zapasie końcowym i kwocie podatku akcyzowego w zawieszeniu odpowiadającej zapasowi końcowemu.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą nabywający wyroby akcyzowe z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium kraju mają obowiązek złożyć deklarację uproszczoną, w terminie 10 dni licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Podmiot dokonujący nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju jest obowiązany po jego przywozie złożyć deklarację uproszczoną do właściwego naczelnika urzędu celnego w terminie 14 dni, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, nie później jednak niż w dniu rejestracji samochodu osobowego na terytorium kraju.

Ustawa nakłada na podatnika, który dokonuje produkcji wyrobów akcyzowych poza składem podatkowym z zastosowaniem instytucji przedpłaty akcyzy, następujące obowiązki:

 • składanie właściwemu naczelnikowi urzędu celnego deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy,
 • obliczanie i wpłacanie przedpłaty akcyzy na rachunek właściwej izby celnej. Kwota tej przedpłaty powinna być obliczona w takiej wysokości akcyzy, jaka będzie należna od wyprodukowanych wyrobów akcyzowych w danym miesiącu.

Czynności te powinny być wykonywane za miesięczne okresy rozliczeniowe, w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostaną wyprodukowane.

Przedpłata akcyzy jest uwzględniana w deklaracji akcyzowej i zaliczana na poczet obliczonej należnej akcyzy od wyprodukowanych wyrobów. W sytuacji, gdy przedpłata akcyzy jest obliczona w wysokości:

 1. niższej niż należna kwota akcyzy za dany miesiąc rozliczeniowy – wówczas od różnicy między kwotą przedpłaty a kwotą należnej akcyzy naliczane są odsetki jak od zaległości podatkowych. Odsetki te naliczane są za okres od ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym wyroby akcyzowe zostały wyprodukowane do dnia, w którym powinna zostać zapłacona kwota akcyzy w należnej wysokości.
 2. wyższej niż należna – wówczas tę „nadwyżkę przedpłaty” podatnik powinien wykazać w deklaracji akcyzowej i rozliczyć przy przedpłatach akcyzy za następne okresy rozliczeniowe. Rozliczenie to może nastąpić pod warunkiem, że podatnik:
 • nie posiada zaległości podatkowych,
 • nie posiada bieżących zobowiązań podatkowych,
 • nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Składanie deklaracji przez płatnika
Zgodnie z przepisami ustawy organy egzekucyjne są płatnikami akcyzy od sprzedaży, dokonywanej w trybie egzekucji, samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju i są obowiązane:

 • obliczać i wpłacać akcyzę na rachunek właściwej izby celnej w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sprzedano samochód,
 • przekazać w ww. terminie do właściwego naczelnika urzędu celnego deklarację o wysokości pobranej i wpłaconej akcyzy.

Wzory deklaracji zostały określone w rozporządzeniach Ministra Finansów:

 1. z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego, deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy oraz informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym – (Dz. U. Nr 280, poz. 1647, z późn. zm.),
 2. z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 286, poz. 1677),
 3. z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (Dz. U. Nr 32, poz. 245),

Deklaracje podatkowe składają się z formularza głównego AKC-4/AKC-4zo oraz z formularzy szczegółowych o podatku akcyzowym, dotyczących poszczególnych grup wyrobów akcyzowych. Poniżej przedstawione są nazwy wszystkich deklaracji akcyzowych, o których mowa w ww. rozporządzeniach:

 • AKC-4/AKC-4zo – deklaracja dla podatku akcyzowego
 • AKC-4/A – podatek akcyzowy od alkoholu etylowego;
 • AKC-4/B – podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich;
 • AKC-4/C – podatek akcyzowy od piwa;
 • AKC-4/D – podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu);
 • AKC-4/E – podatek akcyzowy od samochodów osobowych;
 • AKC-4/F – podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych;
 • AKC-4/H – podatek akcyzowy od energii elektrycznej;
 • AKC-4/I – podatek akcyzowy od paliw opałowych (z wyłączeniem wyrobów węglowych);
 • AKC-4/J – podatek akcyzowy od gazu;
 • AKC-4/K – podatek akcyzowy od olejów smarowych i pozostałych olejów;
 • AKC-EN – deklaracja nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej;
 • AKC-PA – deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy;
 • INF-A – informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym;
 • INF-B – informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym;
 • INF-C – informacja o piwie w składzie podatkowym;
 • INF-D – informacja o paliwach silnikowych (bez gazu) w składzie podatkowym;
 • INF-F – informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym;
 • INF-I – informacja o olejach opałowych w składzie podatkowym;
 • INF-J – informacja o gazie w składzie podatkowym;
 • INF-K – informacja o olejach smarowych i pozostałych olejach w składzie podatkowym;
 • AKC-U – deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego;
 • AKC-WW – deklaracja podatkowa od wyrobów węglowych;
 • AKC-P – deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika;
 • AKC-ST/AKC-STn – deklaracja dla podatku akcyzowego od suszu tytoniowego.

Od dnia 1 października 2011 r. istnieje możliwość składania deklaracji dla podatku akcyzowego wraz z załącznikami w formie elektronicznej. Należy podkreślić, że elektroniczna deklaracja AKC4/AKC-4zo może być złożona począwszy od rozliczenia za miesiąc wrzesień 2011 r.

Z kolei z dniem 1 stycznia 2012 r. podatnicy otrzymali możliwość elektronicznego składania kolejnych deklaracji akcyzowych, tj. deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN), deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA), informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym, deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U), zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego oraz deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P).

W ramach Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowego ZEFIR udostępniona jest możliwość przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji dla podatku akcyzowego oraz deklaracji dla podatku od gier. Elektroniczne deklaracje dla podatku akcyzowego i elektroniczne deklaracje dla podatku od gier mają postać dokumentów XML, specyfikacje XML udostępnione są stronie Ministerstwa Finansów. Przesyłane drogą elektroniczną deklaracje muszą być opatrzone elektronicznym podpisem kwalifikowanym, jednakże przedsiębiorcy/podatnicy mogą korzystać z certyfikatów elektronicznego podpisu kwalifikowanego wykorzystywanych do podpisywania innych dokumentów (nie ma konieczności posiadania osobnego certyfikatu elektronicznego podpisu kwalifikowanego do podpisywania deklaracji akcyzowych i podatku od gier). Celem wprowadzanej funkcjonalności jest przede wszystkim ułatwienie podatnikom składania deklaracji, bez konieczności wizyty w urzędzie celnym bądź na poczcie.

Nadal pozostaje możliwość składania deklaracji w formie papierowej, dla tych podatników, którzy chcą się rozliczać tak jak dotychczas.

Poniżej e-deklaracje dla podatku akcyzowego, podatku od gier i informacji paliwowej.

Ponadto:

link do strony umożliwiającej przesyłanie do systemu e-Zefir podpisanych (podpisem elektronicznym) dokumentów w postaci plików XML

link do strony systemu ZEFIR

 

 

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *