Ważne terminy

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, zwana dalej „ustawą”.

Rodzaj zobowiązania oraz
typ formularza
Termin wykonania
Podatnik lub płatnik
Treść obowiązku – podstawa prawna
Zaliczki i wpłaty w trakcie roku podatkowego
Zaliczki miesięczne W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Do końca 2011 r. zaliczka za ostatni miesiąc uiszczana była w terminie do dnia 20 ostatniego miesiąca roku podatkowego.

W roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2011 r.  podatnicy stosują nowe zasady wpłat ostatniej zaliczki, które polegają na przesunięciu terminu jej wpłaty na okres do 20. dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego (art. 25 ust. 1a ustawy). Podatnicy mogą być zwolnieni z obowiązku wpłaty ostatniej zaliczki, jeżeli przed upływem terminu jej wpłaty, tj. do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, dokonają rocznego rozliczenia podatku w wyniku złożenia zeznania na formularzu CIT-8.

Podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w tym podatkowa grupa kapitałowa, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 ustawy (mający siedzibę lub zarząd na terytorium RP – podlegający obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów) oraz w art. 3 ust. 2 ustawy (niemający siedziby lub zarządu na terytorium RP – podlegający obowiązkowi podatkowemu od dochodów, któreosiągają na terytorium RP).

W imieniu podatkowej grupy kapitałowej zaliczki oblicza i wpłaca spółka ją reprezentująca, wskazana w umowie o utworzeniu tej grupy.

Wpłata zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (art. 25 ust. 1 i 1a ustawy).

Od 2012 r. sposób ustalania i wpłaty ostatniej zaliczki oparty jest na zasadach rachunku narastającego, tj. na podstawie rzeczywistych wyników za okres od początku do ostatniego dnia roku podatkowego. 

Zaliczki kwartalne W terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka.

Do końca 2011 r. zaliczka za ostatni kwartał uiszczana była w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni w terminie do dnia 20 ostatniego miesiąca roku podatkowego.

W roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2011 r. podatnicy stosują nowe zasady wpłat ostatniej zaliczki, które polegają na przesunięciu terminu jej wpłaty na okres do 20. dnia pierwszego miesiąca  następnego roku podatkowego (art. 25 ust. 1c ustawy). Podatnicy mogą być zwolnieni z obowiązku wpłaty ostatniej zaliczki, jeżeli przed upływem terminu jej wpłaty, tj. do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, dokonają rocznego rozliczenia podatku w wyniku złożenia zeznania na formularzu CIT-8.

 

 

Mali podatnicy oraz w pierwszym roku podatkowym podatnicy rozpoczynający działalność, z zastrzeżeniem art. 25 ust. 1d ustawy Wpłata zaliczki kwartalnej w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały (art. 25 ust. 1b ustawy).

Podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek mają obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Zawiadomienie to dotyczy lat następnych, chyba że podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek (art. 25 ust. 1e i 2 ustawy)

Zaliczki miesięczne lub kwartalne Możliwość wpłaty zaliczek miesięcznych lub kwartalnych począwszy od dnia 20 października każdego roku – przez podatników prowadzących działalność pozarolniczą i rolniczą. Podatnicy uzyskujący w roku podatkowym przychody z działalności rolniczej oraz z innych źródeł, u których w roku poprzedzającym rok podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów wynosił co najmniej 50%. Wpłata zaliczki w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące (art. 25 ust. 1-1c i 2a ustawy).
Zaliczki w uproszczonej formie Wpłaty miesięcznych zaliczek w terminach do dnia 20 miesiąca za miesiąc poprzedni, w wysokości 1/12 podatku należnego (lub przypadającego proporcjonalnie na miesiąc, jeżeli rok podatkowy trwał krócej lub dłużej niż 12 kolejnych miesięcy) wykazanego w zeznaniu, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego mogą wpłacać zaliczki miesięczne w ww. wysokości podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Podatnicy, którzy w terminie wpłaty pierwszej zaliczki zawiadomili urząd skarbowy o wyborze uproszczonej formy wpłat zaliczek, z wyłączeniem podatników, którzy po raz pierwszy podjęli działalność w roku poprzedzającym rok podatkowy lub w roku podatkowym. Według zasad określonych w art. 25 ust. 6-10 ustawy.
Jednorazowe wpłaty podatku Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku, jeżeli podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 ustawy, korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, wydatkowali dochód na inne cele niż określone w art. 17 ust. 1b ustawy. Podatnicy uprawnieni do zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, przeznaczający dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, którzy uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na te cele i dochód ten wydatkowali na inne cele. Obowiązek wpłaty podatku zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy.
Odsetki „amortyzacyjne” Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął roczny okres używania składników majątku podlegających amortyzacji. Podatnicy amortyzujący składniki majątku. Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – art.16e ust.1 pkt 4 i ust.2 ustawy.
Zryczałtowany podatek dochodowy
CIT-6R roczna deklaracja.
CIT-6AR roczna deklaracja.
CIT-7 informacja.

Wpłata w trakcie roku podatkowego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych.

Obowiązek przekazania podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zryczałtowany podatek, lub w którym powstał dochód.

Deklaracje CIT-6R i CIT-6AR – w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

CIT- 7 – do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

Płatnik, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, dokonujący wypłat dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy.
W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy, płatnikiem jest spółka przejmująca lub nowo zawiązana przy podziale spółek kapitałowych.

W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy, spółka przejmująca przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, obowiązana jest do wpłaty zryczałtowanego podatku (art. 25a ustawy).

Przekazanie przez płatnika kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego (art. 25a oraz art. 26 ust. 1, 2 i 3 ustawy).

Złożenie przez płatnika do urzędu skarbowego rocznych deklaracji CIT-6R i CIT-6AR (art. 26a ustawy).

Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o pobranym podatku dochodowym (art. 26 ust. 3 pkt 1 i ust. 3a ustawy).

CIT-10Z roczna deklaracja.
IFT-2 informacja
IFT-2R roczna informacja.

Wpłata w trakcie roku podatkowego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika niemającego siedziby lub zarządu na terytorium RP z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy (np. należności licencyjnych) i w art. 22 ust. 1 ustawy (np. dywidendy).

Obowiązek przekazania przez płatnika podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zryczałtowany podatek

Deklaracja CIT-10Z składana przez płatnika – w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Informacja IFT-2 – w terminie 14 dni od dnia złożenia przez podatnika pisemnego wniosku.

Informacja IFT-2R – w terminie do końca 3 miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat lub do dnia zaprzestania przez płatnika działalności przed upływem tego terminu.

Płatnik – dokonujący wypłat należności osobom, które nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, wymienionych w:

1) art. 21 ust. 1 ustawy – z tytułu odsetek, należności licencyjnych, świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze,2) art. 22 ust. 1 ustawy – z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Przekazanie przez płatnika kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego.

Złożenie przez płatnika do urzędu skarbowego rocznej deklaracji CIT-10Z (art. 26a ustawy).

Przekazanie przez płatnika podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji o pobranym podatku na wniosek podatnika (IFT-2) oraz informacji za cały rok podatkowy (IFT–2R) – art. 26 ust. 3-3d ustawy.

CIT-9R roczna deklaracja.

Wpłata podatku od przychodu z tytułu wywozu ładunku i pasażerów przyjętych w porcie polskim.
Wpłata podatku przed wyjściem statku z portu polskiego lub wpłata zaliczki od przewidywanego przychodu i w ciągu 60 dni od dnia wyjścia z portu wpłata różnicy między kwotą należnego podatku a kwotą wpłaconej zaliczki.

CIT-9R – w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku

Zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej. Wpłata podatku na podstawie art. 26 ust. 1b ustawy.

Przekazanie do urzędu skarbowego rocznej deklaracji CIT-9R (art. 26a ustawy).

CIT-11R roczna deklaracja.

Wpłata podatku od dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niestatutowe, powodujące utratę prawa do zwolnienia.

Wpłata podatku do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku na inne cele niż cele statutowe lub inne cele wymienione w art. 17 ust. 1 ustawy, w związku z wcześniejszym oświadczeniem, o przeznaczeniu dochodu z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na cele uprawniające do zwolnienia.

CIT-11R – w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

Podatnicy uprawnieni do zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, przeznaczający dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, osiągający dochody z dywidend lub inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, od których płatnik nie pobrał podatku, wydatkujący dochody na inne cele niestatutowe. Wpłata zryczałtowanego podatku (art. 26 ust. 4 i 5 ustawy).
CIT-5 oświadczenie Nie później niż w dniu dokonania wypłaty należności. Podatnicy osiągający dochody z dywidend lub inne przychody z udziału w zyskach osoby prawnej, którzy składają oświadczenie płatnikom dokonującym wypłat tych należności, o przeznaczeniu tych dochodów (przychodów) na cele statutowe lub inne cele określone w art. 17 ust. 1 ustawy. Oświadczenie o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na cele statutowe lub inne cele określone w art. 17 ust 1 ustawy, uprawniające do zwolnienia (art. 26 ust. 1a ustawy).
Szczególna dokumentacja podatkowa
W dowolnej formie W terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej może dotyczyć:
1) podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy,
2) podatników dokonujących transakcji, w związku z którymi zapłata należności wynikających z tych transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę albo zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową („raje podatkowe”).
Dokumentacja powinna obejmować:
1) określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając użyte aktywa i podejmowane ryzyko),
2) określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty,
3) metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji,
4) określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach – w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot,
5) wskazanie innych czynników – w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki,
6) określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z uzyskaniem świadczeń – w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym.
(art. 9a ustawy).
Zeznanie za rok podatkowy
CIT-8 – zeznanie roczne
Załączniki; informacje
CIT-8/O  CIT-ST
SSE-R

Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ceny transakcyjnej.

Do końca 3 miesiąca następnego roku. Zeznanie CIT-8 składają podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, o których mowa w art. 1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 ustawy (mający siedzibę lub zarząd na terytorium RP – podlegający obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów) oraz w art. 3 ust. 2 ustawy (niemający siedziby lub zarządu na terytorium RP – podlegający obowiązkowi podatkowemu od dochodów, które osiągają na terytorium RP). Zeznanie CIT-8
o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy. Wpłata podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (art. 27 ust. 1-3 ustawy).
CIT-8A lub CIT-8B Załączniki: CIT-ST  CIT-D

Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ceny transakcyjnej.

Do końca 3 miesiąca następnego roku. Zeznanie CIT-8A i CIT-8B – podatkowa grupa kapitałowa, o której mowa w art. 1a ustawy.

Składający – spółka reprezentująca podatkową grupę kapitałową, wskazana w umowie o utworzeniu tej grupy.

CIT-8A i CIT-8B  Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (straty) przez podatkową grupę kapitałową i wpłacenie podatku należnego albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (art. 27 ust. 1-3 ustawy).
Dokumenty bilansowe:
sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finan­sowych,
a spółki – także odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe.
W terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego. Przekazanie dokumentów bilansowych do urzędu skarbowego (art. 27 ust. 2 ustawy).
Informacja o otrzymanych darowiznach
CIT-D W terminie złożenia zeznania – do końca 3 miesiąca następnego roku. Podatnicy, którzy nie składają zeznania, a otrzymali darowizny, o których mowa w art. 18 ust. 1f ustawy. Informacja CIT-D o otrzymanych darowiznach składana do urzędu skarbowego w formie samodzielnego formularza (art. 18 ust. 1f ustawy).
Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *