Abolicja po polsku

Dodał

biznesmen2Ustawa abolicyjna zakłada umorzenie składek na ubezpieczenie wypadkowe oraz emerytalne i rentowe za osoby, które podlegają obligatoryjnie tym ubezpieczeniom w związku z prowadzoną przez nie pozarolniczą działalnością gospodarczą. Abolicja dotyczy okresu między 1 stycznia 1999, a 28 lutego 2009.

Umorzeniu poza składkami na ubezpieczenia społeczne ulegają także odsetki za zwłokę od wspomnianych składek, koszty upomnień, opłaty prolongacyjna i dodatkowe oraz koszty egzekucyjne, które nalicza dyrektor właściwego dla podatnika oddziału ZUS, naczelnik urzędu skarbowego, bądź komornik sądowy.

Ustawa abolicyjna, czyli ustawa o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. 2012, poz. 1551) skierowana jest do:

  • twórców, bądź artystów
  • osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w oparciu o przepisy o działalności gospodarczej, albo odrębnych przepisów szczególnych
  • przedstawicieli wolnych zawodów
  • wspólników jednoosobowych spółek z o.o. oraz wspólników spółek komandytowych, jawnych, bądź partnerskich

Nieodprowadzone składki na ubezpieczenie rentowe, emerytalne i wypadkowe, a także odsetki naliczane za zwłokę w odprowadzaniu wspomnianych składek, opłaty prolongacyjna i dodatkowa, jak również koszty egzekucyjne naliczane przez ZUS, Urząd Skarbowy, czy komornika sądowego ulegają umorzeniu na mocy ustawy abolicyjnej. Nie oznacza to jednak, że osoby, które prawidłowo odprowadzały składki, mogą liczyć na ich zwrot… Ustawa nie przewiduje takiej możliwości.

Aby skorzystać z umorzenia zaległości, należy zgłosić się w terenowej jednostce Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o umorzenie składa się po wypełnieniu odpowiedniego formularza dostępnego na stronie:  http://zus.pl/pliki/formularze/fill&print/wniosek_dłuznika_o_umorzenie_abolicja.pdf osobiście, lub za pośrednictwem poczty.

 

Termin na złożenie wniosku o umorzenie zaległości upływa 15 stycznia 2015 roku, czyli 24 miesiące od daty wejścia w życie ustawy abolicyjnej.

 

Wraz z wnioskiem o umorzenie zaległości osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą złożyć następujące dokumentację:

  • zaświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis, jaką wnioskodawca otrzymał
  • „Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis”, albo „Formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę” (w odniesieniu do osób ubiegających się o ten typ pomocy w rybołówstwie, lub rolnictwie)
  • Oświadczenie pozwalające na kwalifikację do konkretnej kategorii ratingowej
  • Wyciąg z książki przychodów i rozchodów (jeśli podmiot gospodarczy ją prowadzi)

 

Jeżeli w momencie ubiegania się o umorzenie wnioskodawca nie prowadzi pozarolniczej działalności gospodarczej, wystarczy, gdy złoży sam wniosek o umorzenie zaległych należności.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *