Osoby fizyczne i prawne będące akcjonariuszami SKA otrzymują przychód w chwili zapłaty

Dodał

biznesmen1Minister finansów ujednolicił sposób traktowania osób fizycznych i  prawnych, które są akcjonariuszami spółek komandytowo – akcyjnych. Od teraz dzień wypłaty dywidend w obu przypadkach stanowi termin uzyskania przychodu.

Akcjonariusze spółek komandytowo – akcyjnych uzyskują przychód z działalności gospodarczej w postaci dywidend. Co do tego nie ma wątpliwości. Różnice pojawiały się w związku z określeniem terminu, kiedy ów przychód zostaje otrzymany.

Poprzednia interpretacja ogólna MF w tej sprawie ustalała, że datą uzyskania przychodu dla akcjonariusza SKA jest dzień, w którym została podjęta uchwała o wypłacie dywidendy, a nie faktyczna wypłata (11 maja 2012 – nr DD5/033/1/12/KSM/DD-125).

Tymczasem wyrok NSA wydany kilka miesięcy wcześniej – w styczniu 2012 (sygn. akt. II FPS 1/11) orzekał, iż dla OSÓB PRAWNYCH – akcjonariuszy spółek komandytowo – akcyjnych dniem powstania przychodu jest data fizycznego przyjęcia dywidendy.

Stąd rodziły się wątpliwości, czy osoby fizyczne mogą być również rozliczane w ten sposób.

W maju tego roku ukazała się uchwała Najwyższego Sądu Administracyjnego (sygn. akt. II FPS 6/12) skierowana konkretnie do osób fizycznych będących akcjonariuszami SKA. Ujednolicała ona stanowisko wobec terminu uzyskiwania przychodu. Osoby fizyczne, jak i prawne, mają uznawać za datę otrzymania przychodu termin fizycznej wypłaty dywidendy.

Najnowsza interpretacja ogólna ministra finansów ściśle nawiązuje do stanowiska NSA zawartego w tej uchwale i stwierdza, że suma dywidendy, jaką przyznaje na walnym zgromadzeniu spółka komandytowo – akcyjna swojemu akcjonariuszowi – czy to osobie prawnej, czy fizycznej, jest jej przychodem z działalności gospodarczej, a dniem jego otrzymania jest data wypłaty. Rozumie się przez to, iż przyjęta dywidenda podwyższa kwotę zaliczki na podatek dochodowy w tym miesiącu, w którym akcjonariusz rzeczywiście ją otrzymał.

Interpretacja ogólna MF, 25 listopada 2013 r. sygn. DD5/033/1/13/KSM/RD-122180/13.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *