Szkolenie BHP dla zleceniobiorców

Dodał

24.badanieZleceniodawca nie ma obowiązku przeprowadzania szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, chyba że jest do tego zobowiązany przez umowę.

Zgodnie z art. 304 Kodeksu pracy (Dz. U. 1974, nr 24, poz. 141 ze zmianami) osoby fizyczne wykonujące prace w oparciu o inną podstawę niż stosunek pracy są zobowiązane do przestrzegania art. 211 Kodeksu pracy, który zobowiązuje do znajomości przepisów i zasad BHP, udziału w szkoleniach z tym związanych i poddania się badaniom profilaktycznym.

Na zleceniodawcę jednak nie narzucono obowiązku pokrycia kosztów takich szkoleń. Zatem o tym, czy osoba pracująca na zlecenie zostanie skierowana na szkolenie BHP, lub badanie wstępne, decyduje w dużej mierze pracodawca. Musi on brać przy tym pod uwagę zapis art. 304 Kodeksu pracy, który zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie tylko pracownikom, ale i osobom fizycznym, które wykonują prace na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy, bądź innej lokalizacji wyznaczonej przez zleceniodawcę. Zalecenie to dotyczy także osób, które prowadzą na własny rachunek działalność gospodarczą na terenie zakładu pracy, albo innym miejscu, które wyznaczy pracodawca.
O obowiązku z zakresu BHP ciążącym na przedsiębiorcach niebędących pracodawcami świadczy między innymi wyrok katowickiego Sądu Apelacyjnego (sygn. akt. III AUa 935/12), w którym sąd orzekł, iż zatrudnienie cywilnoprawne na podstawie umowy zlecenia charakteryzuje swoboda w doborze miejsca i czasu, w którym zleceniobiorca zdecyduje się wykonywać pracę, jednak jeżeli lokalizację zdeterminuje zleceniodawca, to zobowiązany jest on zapewnić bezpieczne warunki pracy. A z tym wiąże się i szkolenie BHP, i badanie profilaktyczne.

Jako że żaden przepis nie reguluje sprawy, na kim spoczywa obowiązek opłacenia badań wstępnych, jak i szkoleń BHP, toteż w tej kwestii obie strony muszą zawrzeć porozumienie w treści umowy.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *