Renta po zmarłym małżonku. Także mimo rozwodu.

Dodał

wdowaRozwiedzeni mogą otrzymywać rentę  rodzinną po zmarłym małżonku, o ile na mocy orzeczenia sądu, bądź ugody sądowej mają prawo do alimentów ze strony zmarłego.

Warunkiem przyznania renty wdowie jest ukończenie przez nią 50 lat życia, lub posiadanie orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy.

Uprawnione do otrzymania renty są również rozwódki, lub wdowy nie pozostające w chwili śmierci małżonka z nim we wspólności małżeńskiej. Pod warunkiem jednak, że posiadają prawo do alimentów ze strony zmarłego na podstawie ugody sądowej, lub wyroku sądowego. Małżonka, której przysługują alimenty otrzyma rentę, jeżeli spełni któryś z następujących warunków:

  • Pobiera nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.
  • Pobiera zasiłek, lub świadczenie emerytalne.
  • Jest uprawniona do, lub spełnia warunki niezbędne do ustalenia renty z tytułu niezdolności do pracy.
  • Jest uprawniona do, lub spełnia warunki niezbędne do ustalenia emerytury pomostowej.
  • Jest uprawniona do, lub spełnia warunki niezbędne do ustalenia emerytury zgodnie z dotychczasowymi, bądź nowymi zasadami.

Jeżeli żona nie ma w chwili śmierci męża ukończonych 50 lat, otrzyma rentę dopiero z dniem osiągnięcia tego granicznego wieku. Chyba, że ZUS przyzna jej czasową (okresową) rentę rodzinną – na rok. Ten typ świadczenia przysługuje wdowom, kiedy nie spełniają warunków wymaganych dla przyznania rodzinnej renty, ale nie posiadają innych źródeł utrzymania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *