Dla kogo nadal ulga uczniowska

Dodał

work for youngUlga uczniowska to preferencja, która przysługuje pracodawcy przygotowującemu ucznia do zawodu. Obecnie korzystać z niej może wyłącznie przedsiębiorca, który zawarł odpowiednią umowę ze szkołą jeszcze przed 1 stycznia 2004 roku.

Ulga uczniowska to całkiem pokaźna kwota do odliczeń – w przypadku szkolenia trwającego 36 miesięcy przysługuje ona w wysokości 8 160,31 zł. Dla nauki trwającej krócej, wypłacana jest kwota proporcjonalna do czasu kształcenia. Natomiast w odniesieniu do przyuczania w kierunku wykonywania konkretnej pracy, dofinansowanie kosztów kształcenia wynosi 240 zł za każdy pełen miesiąc nauki.

Kwoty te mogą wzrosnąć o 20 procent przy zaistnieniu określonych warunków takich, jak:

– działalności gospodarcza, w której odbywa się szkolenie prowadzona jest w miejscowości liczącej sobie nie więcej niż 5 tysięcy mieszkańców

-działalność gospodarcza prowadzona jest przez szkolącego w gminie, gdzie istnieje szczególnie wysokie zagrożenie bezrobociem strukturalnym. Preferencja przysługuje nawet wówczas, gdy po zakończeniu szkolenia, dana gmina nie figuruje już  na wykazie gmin zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym

-szkolenie w danym roku podatkowym więcej niż jednego pracownika, o ile każdy kolejny uczeń zakończył szkolenie pozytywnym wynikiem egzaminu.

Szkolić młodocianych pracowników mogą:

-osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą

-spółka prawa cywilnego

-osobowa spółka handlowa (prócz spółki partnerskiej).

Zdarzyć się może, iż przedsiębiorstwo prowadzące szkolenia zostanie zlikwidowane – mimo to nadal można korzystać z uzyskanej  preferencji. Jest to możliwe nawet w przypadku śmierci podatnika szkolącego, ale tylko w takim przypadku, kiedy jego spadkobierca prowadzi nadal działalność gospodarczą, w ramach której odbywało się przyuczenie do zawodu.

Jeżeli natomiast umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana – ulga nadal przysługuje, jednak, gdy:

-rozwiązanie nastąpiło z przyczyn niezależnych od szkolącego, a pracownik kontynuuje naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego podatnika, wówczas ulgę dzieli się proporcjonalnie między tych dwóch podatników

-do rozwiązania doszło z winy szkolącego, to ulga będzie przysługiwała temu podatnikowi, u którego uczeń ukończył naukę zawodu, a jej wysokość będzie proporcjonalna do długości okresu szkolenia, które u niego przebiegało.

Zasady, według jakich przyznawane są środki z Funduszu Pracy dla szkolących pracodawców, regulowane są przez ustawę o systemie oświaty (Dz. U. 1991, nr 95, poz. 425 ze zmianami).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *