Skarbowy Bond

Dodał

14.4.szpiegowaniePracownik wywiadu skarbowego jest uprawniony do użycia środków przymusu bezpośredniego. Może posiadać i używać broni palnej. A wszystko po to, by ujawniać i zapobiegać przestępstwom skarbowym.

Rolą wywiadu skarbowego jest pozyskiwanie, przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji o dochodach, obrotach, jak również prawach majątkowych podmiotów podlegających kontroli skarbowej – zgodnie ze wskazaniami ustawy o kontroli skarbowej (Dz. U. 1991, nr 100, poz. 442 ze zmianami). Szczególnymi obowiązkami, z których wywiązać się może wyłącznie wywiad skarbowy jest ujawnienie i zapobieganie przestępstwom, które popełniane są przez osoby pełniące służbę, bądź zatrudnione w jednostkach organizacyjnych podlegających ministrowi właściwemu dla spraw finansów publicznych (wywiad skarbowy podlega Ministrowi Finansów).

Wśród przestępstw, którymi zajmuje się wywiad skarbowy, wymienić można:

  • Przyjmowanie korzyści osobistych, majątkowych, lub ich obietnicę.
  • Powoływanie się na wpływy w państwowej, lub samorządowej instytucji, organizacji krajowej, lub międzynarodowej, albo zagranicznej jednostce organizacyjnej, która dysponuje środkami publicznymi. Za przestępstwo uznaje się także samo danie do zrozumienia innej osobie, lub utwierdzenie jej w przekonaniu, że się takowe wpływy posiada i czerpanie korzyści w zamian za faktyczne, lub rzekome pośrednictwo w załatwianiu spraw.
  • Niedopełnianie obowiązków, albo z drugiej strony – przekraczanie uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych, co skutkuje działaniem na szkodę interesu prywatnego, lub publicznego.

Uprawnienia pracowników wywiadu skarbowego:

  • Prowadzenie obserwacji wraz z rejestrowaniem obrazu i dźwięku w związku z prowadzonymi czynnościami operacyjno- rozpoznawczymi. Takie działania są dopuszczalne wyłącznie podczas ustalania sprawców, a także w celu pozyskania i utrwalania materiałów dowodowych.
  • Korzystanie z danych służących do identyfikacji podmiotów korzystających z usług pocztowych, a także informacji wskazanych przez zapis ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, nr  171, poz. 1800 ze zmianami).
  • Posiadanie broni palnej i prawo do zastosowania środków przymusu bezpośredniego.

W swoich działaniach wywiad skarbowy może liczyć na pomoc i współdziałanie takich służb, organów i instytucji państwowych, jak: Policja, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna i Służba Celna. Współpracuje także z odpowiednikami tych instytucji i organów w innych państwach Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *