Zwrot VAT

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – zawartymi w ustawie z dnia 11 marca 2004 r.  o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – prawo do otrzymania zwrotu podatku od towarów usług, zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce, mają wyłącznie podróżni będący osobami fizycznymi, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. Zatem zwrot podatku może być dokonany jedynie podróżnemu zamieszkałemu w państwie trzecim.

Zwrot podatku może być dokonany, jeżeli podróżny wywiezie w bagażu osobistym zakupione towary w stanie nienaruszonym poza terytorium Unii Europejskiej nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonał zakupu i urząd celny potwierdził wywóz towarów na dokumencie wystawionym przez sprzedawcę.

Potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej nie zawsze będzie dokonywał polski urząd celny. W przypadku dokonania wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej, ale przez granicę z państwem trzecim w państwie członkowskim innym niż Polska, potwierdzenia wywozu towarów dokonywać będzie urząd celny w państwie członkowskim, przez który faktycznie towary zostały wywiezione poza Unię Europejską.

Podróżny może żądać zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów, jeżeli kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, wynikająca z dokumentu wystawionego przez jednego sprzedawcę, wynosi minimum 200 zł. – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 68, poz. 362).

Niezbędne dane, które powinien zawierać dokument stanowiący podstawę do dokonania zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie określenia wzorów: znaku informującego podróżnych o możliwości zakupu w punktach sprzedaży towarów, od których przysługuje zwrot podatku od towarów i usług, oraz stempla potwierdzającego wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej, a także określenia niezbędnych danych, które powinien zawierać dokument będący podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym (Dz. U. Nr 68, poz. 361 oraz z 2013 r. poz. 360).

Do dokumentu powinien być przymocowany wystawiony przez sprzedawcę paragon z kasy rejestrującej.

 

W systemie „Zwrot VAT dla podróżnych” przetwarzane są imienne dokumenty (tzw. Tax Free) towarzyszące towarom wywożonym poza obszar celny Unii Europejskiej. Podróżny, uzyskując potwierdzenie na granicy przez organy celne wywozu towarów zgodnie z dokumentem Tax Free, nabywa prawo do zwrotu podatku VAT.

Przejdź do systemu Tax Free w serwisie www.granica.gov.pl (link otwiera nowe okno).

 

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 ze zm.) – tekst ujednolicony od 1 stycznia 2013 r.

pobierz pdf        przejdź do systemu ISAP

Wykaz materiałów budowlanych, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. są opodatkowane podatkiem VAT  – pobierz

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego – pobierz

Broszura informacyjna – pobierz

Wzór wniosku (VZM-1) wraz z załącznikami

   Formularze  zwykłe                        Formularz interaktywny

VZM-1

VZM-1

załączniki rozwijają się po wpisaniu ich liczby w części G

VZM-1/A
VZM-1/B
VZM-1/C
Aktualizacja:  2013.01.23 16:22
Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *