Amortyzacja wynajmowanego mieszkania

Dodał

blokNajem prywatny, opodatkowany zgodnie ze skalą podatkową, daje możliwość amortyzacji lokalu.

Przychód z najmu mieszkania opodatkowany według skali podatkowej może być pomniejszony o koszty jego uzyskania zgodnie z art. 22, ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2012, poz. 361). Jako koszty należy rozumieć wydatki poniesione w celu osiągnięcia, zachowania, lub zabezpieczenia źródła przychodu (za wyjątkiem kosztów podawanych przez art. 23 ustawy o pdof). Do kosztów tych wlicza się wydatki poniesione w związku z remontem, podatki od nieruchomości – dotyczące wynajmowanej powierzchni, opłaty za media (jeżeli umowa najmu nie wskazuje najemcy jako strony zobowiązanej do ich opłacania).

W odniesieniu do mieszkania kupionego w związku ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego zastosowanie znajduje art. 22b ustawy o pdof. Określa on, iż odpisy amortyzacyjne można naliczać od między innymi nabytego przez danego podatnika (i możliwego do użytkowania w charakterze gospodarczym na dzień rozpoczęcia używania) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, które z założenia będzie używane dłużej niż przez 12 miesięcy w związku z działaniem przedsiębiorstwa prowadzonego przez podatnika , albo wynajmowane w oparciu o umowę najmu – mówi się w tym przypadku o istnieniu niematerialnych wartości materialnych i prawnych.

Od wartości początkowej (czyli ceny zakupu) można naliczać odpisy amortyzacyjne i wliczać je następnie w koszty przychodów (art. 22c, ustawa o pdof). Roczna stawka amortyzacyjna to 2,5 % (art. 22m, w/w ustawa).

Natomiast przy wykupieniu mieszkania (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego przechodzi w prawo własności lokalu) ulega zlikwidowaniu wartość niematerialna i prawna, a powstaje środek trwały. Wydatki, jakie zostaną w związku z tym poniesione, podnoszą jego  wartość początkową. Implikuje to wprowadzenie zmian w ewidencji środków trwałych , a także wartości niematerialnych i prawnych, a w konsekwencji konieczność ustalenia nowej stawki amortyzacyjnej.

Dalsza amortyzacja musi być dokonywana wg stawki przewidzianej w Wykazie dla budynków i lokali mieszkalnych, a wynoszącej 1,5 %.

Naliczanie odpisów amortyzacyjnych zostaje przerwane (w przypadku środka trwałego, jak i spółdzielczego prawa) w sytuacji, kiedy lokal przestaje być wynajmowany. Można wznowić amortyzację, kiedy zostanie zawarta kolejna umowa najmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *