Konsekwencje podatkowe remontu i ulepszenia

Dodał

22.remontRemont i ulepszenie środków trwałych są wyróżniane jako dwie odmienne czynności przez prawo budowlane. Inaczej są też traktowane w odniesieniu do rozliczenia podatkowego.

Wydatki poniesione na remont środków trwałych wliczane są od razu w koszty. Nie ma przy tym znaczenia, jaka jest ich wysokość. W przypadku wydatków poniesionych na ulepszanie – podnoszą one wartość początkową środka trwałego, a zaliczyć je można do kosztów jako odpisy amortyzacyjne. Stopniowo.

Jak odróżnić remont od ulepszania? Najprościej posiłkować się ustawą Prawo budowlane (Dz. U. 2010, nr 243, poz. 1623 ze zmianami) – uznaje ona za remont środków trwałych czynności wykonywane w istniejącym już obiekcie budowlanym, a zmierzające do odtworzenia stanu technicznego i użytkowego, jakie były pierwotnie, zalicza się tu także wymianę części zniszczonych na skutek eksploatacji i upływu czasu. Nie dopuszcza się w tym przypadku zmian funkcji i charakteru środków trwałych podlegających remontowi.

Przykładowe działania uznawane za remont w odniesieniu do obiektów budowlanych:
• Malowanie wnętrz
• Wymiana drzwi i stolarki okiennej
• Wymiana instalacji elektrycznej
• Położenie nowej posadzki
• Docieplanie ścian zewnętrznych

Za remont w stosunku do maszyn, urządzeń i pojazdów uznaje się:
• Zabiegi konserwacyjne
• Naprawę
• Wymianę części zużytych podczas eksploatacji

Ulepszanie natomiast, jak informuje art. 22g, ust. 17 updof i art. 16g, ust. 13 updop to wszelkie zmiany środków trwałych polegające na przebudowie, rekonstrukcji, rozbudowie, adaptacji, bądź modernizacji. Wydatki poniesione w związku z ulepszaniem (w tym zakup części składowych, albo peryferyjnych) powiększają wartość początkową ulepszanego środka trwałego, przy czym ich suma poniesiona w danym roku podatkowym musi być wyższa niż 3,5 tysiąca złotych. Istotny jest fakt, że ulepszenie środka trwałego powoduje, iż zyskuje on wyższą wartość, niż miał on w momencie przyjęcia go do użytkowania. O wzroście wartości użytkowej składnika majątku decyduje okres jego użytkowania, zdolność wytwórcza, jakość wyrobów produkowanych przy pomocy ulepszonego środka trwałego oraz koszty eksploatacji środka. Ulepszenie nie ma na celu przywrócenia stanu pierwotnego środka trwałego, ale podniesienie jego wartości użytkowej.

updof – ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350)
updop – Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektóry

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *