Kiedy spadkobierca nie opłaca podatku?

Dodał

babciaW niektórych przypadkach otrzymanie spadku nie jest jednoznaczne z koniecznością zapłaty daniny. Warto wiedzieć, o jakie okoliczności chodzi.

Ustawa o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. 1983, nr 45, poz. 207 ze zmianami) zwalnia z podatku członków najbliższej rodziny, jeśli nabywają oni na własność prawa majątkowe, lub rzeczy. Pod warunkiem, że zgłoszą oni w stosownym terytorialnie urzędzie skarbowym fakt nabycia. Przysługuje na to nieprzekraczalny termin 6 miesięcy od dnia, w którym uprawomocni się orzeczenie sądu stwierdzające nabycie spadku. Jako najbliższą rodzinę należy rozumieć:

 • małżonka
 • zstępnych
 • wstępnych
 • pasierba
 • rodzeństwo
 • ojczyma i macochę

Art. 4 w/w ustawy wymienia następujące zwolnienia od spadku od spadów i darowizn:

 • dotyczące nabycia gospodarstwa rolnego, czyli własności, bądź prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, albo jej części wraz z jej składowymi oprócz
  • budynków mieszkalnych
  • budynków wykorzystywanych w celu specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu, bądź specjalistycznej hodowli zwierząt , także z urządzeniami i hodowlanym stadem
 • dotyczące urządzeń służących do prowadzenia upraw specjalnych, tj. szklarnie, pieczarkarnie, przechowalnie owoców i chłodnie, ale tylko w sytuacji, gdy zgodnie z przepisami o podatku rolnym (Dz. U. 1984, nr 52, poz. 268 ze zmianami) w momencie nabycia dana nieruchomość jest gospodarstwem rolnym, lub jego częścią, albo też będzie wchodzić w skład gospodarstwa rolnego należącego do nabywcy, a co istotne – owo gospodarstwo rolne będzie nabywca prowadził co najmniej przez 5 lat od momentu nabycia
 • odnoszące się do nabycia drogą dziedziczenia praw do wkładu mieszkaniowego przez osobę należącą do pierwszej, lub drugiej grupy podatkowej, o ile spełnia one określone warunki oraz kiedy spółdzielcze prawo do owej nieruchomości będzie przysługiwało nabywcy wkładu minimum przez 5 lat od daty jego ustanowienia, a także, jeśli spółdzielnia przeniesie własność danego lokalu na nabywcę
 • dotyczące nabycia drogą spadku, bądź windykacyjnego zapisu elementów i przedmiotów wyposażenia mieszkania przez osoby należące do pierwszej i drugiej grupy podatkowej.

Dla przypomnienia – ustawa o podatku od spadków i darowizn dzieli podatników na następujące grupy podatkowe:

I – małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie

II – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych

III – pozostali podatnicy.

Zstępni to krewni w linii prostej, potomkowie: dzieci, wnuki, prawnuki.

Wstępni – krewni w linii prostej, przodkowie: rodzice, dziadkowie, itd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *