Informacja o odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych na formularzu – niezgodna z przepisami

Dodał

2.nieruchomośćPodatek od nieruchomości – samorząd nie ma prawa zamieszczać na druku deklaracji pouczenia o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych. Jeśli uchwała rady miasta lub gminy zawiera taką informację, jest nieważna.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 2010, nr 95, poz. 613 ze zmianami) przewiduje, że samorządy na własnym terenie samodzielnie ustalają formułę deklaracji podatku od nieruchomości. Niekiedy w uchwałach rad gmin i miast dotyczących kształtu formularza pojawia się wzmianka o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji we wniosku. Podstawą prawną, na którą się powołują rady w tym przypadku jest art. 233 Kodeksu karnego.

Jednak samorządy nie mają prawa do zamieszczania we wzorach druków deklaracji podatkowych pouczeń tego typu. Wynika to z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach: sygn.. akt I SA/Ke 680/12 i sygn.. akt II FSK 2735/12.

Wspomniane wyroki opierają się na art. 233, par. 6 Kodeksu karnego (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553 ze zmianami), który przewiduje, że za podanie w oświadczeniu fałszywych informacji, bądź zatajenie prawdy odpowiada sprawca, jeśli oświadczenie ma posłużyć jako DOWÓD w postępowaniu, które prowadzone jest w oparciu o ustawę, ale wyłącznie wówczas, gdy zgodnie z przepisami ustawy istnieje możliwość odbioru oświadczenia pod rygorem karnej odpowiedzialności.

Tymczasem ustawa o podatkach i opłatach lokalnych nie zawiera takiego zapisu. Dlatego niedozwolone jest pojawianie się pouczenia o odpowiedzialności karnej na formularzach odnoszących się do podatku od nieruchomości.

Nie wynika stąd bynajmniej, że podatnicy mogą bez konsekwencji podawać fałszywe informacje. Jak podkreśla dr Rafał Dowgier (Katedra Prawa Podatkowego, Uniwersytet w Białymstoku) deklaracja na potrzeby podatku  od nieruchomości jest pod względem odpowiedzialności karnej traktowana identycznie jak formularz odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), toteż, jak przewiduje Kodeks karny skarbowy (art. 54 i art. 56) – kto nie złoży deklaracji, albo poda w niej nieprawdę, co spowoduje zmniejszenie dochodów gminy, ponosi w związku z takim czynem odpowiedzialność karną skarbową.

To, jak wysoka będzie kara, zależy od strat, jakie w wyniku działania podatnika poniosła gmina. Przy kwotach nie przekraczających 8 tysięcy złotych bywa to przeważnie mandat (maksymalnie do 3200zł).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *