Stracona ulga z tytułu zakupienia kasy fiskalnej

Dodał

17.kasa.Jeżeli w ciągu trzech pierwszych lat od zakupu kasy rejestrującej, na który podatnik pozyskał ulgę, zaniecha on obowiązkowego przeglądu kasy, musi zwrócić otrzymane w związku z ulgą pieniądze.

Przykład:

Kobieta prowadząca firmę handlowo-usługową ewidencjonuje transakcje sprzedaży przy wykorzystaniu kasy fiskalnej. Kasa została fiskalizowana po raz pierwszy 10 marca 2012 roku. O kolejnym przeglądzie kasy (trzeba je wykonywać co najmniej raz na dwadzieścia pięc miesięcy) podatniczka zapomniała. W takich okolicznościach przepisy obligują przedsiębiorcę do zwrotu przyznanej ulgi na zakup kasy rejestrującej.

Urząd skarbowy nie wzywa do zwrotu pieniędzy – to podatnik sam musi się zainteresować, kiedy ma to zrobić. A w zależności od  tego, w jaki sposób się rozlicza z fiskusem, inaczej liczy mu się termin na dokonanie wpłaty. I tak, jeżeli nie jest czynnym podatnikiem VAT, musi oddać otrzymaną kwotę przed upływem końca miesiąca, który nastąpił po zdarzeniu, które spowodowało utratę prawa  do ulgi. W innych przypadkach jest to 25 dzień miesiąca następujący po:

  • miesiącu, w którym utracone zostało prawo do ulgi, a przedsiębiorca rozlicza się co miesiąc – składa zeznanie podatkowe na formularzu vat-7
  • zakończeniu kwartału, w którym zaistniały okoliczności powodujące utratę prawa do ulgi, a przedsiębiorca rozlicza się w interwałach trzymiesięcznych (składa deklarację vat-7K, lub vat-7D).

Przyczyną utraty prawa do ulgi w ciągu pierwszych trzech lat od pierwszej fiskalizacji kasy może być nie tylko niedotrzymanie terminu przeglądu urządzenia w odpowiednim punkcie serwisowym, ale również:

  • zarzucenie wykorzystania kasy fiskalnej przez podatnika
  • zlikwidowanie działalności gospodarczej
  • otwarcie likwidacji podatnika, bądź ogłoszenie jego upadłości
  • sprzedaż firmy, bądź zakładu, czy jego oddziału, o ile prawny następca nie dokonuje sprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej, lub rolnikom ryczałtowym przy użyciu kas fiskalnych
  • odliczenie ulgi za zakup kasy fiskalnej przy naruszeniu warunków korzystania z tej ulgi wskazanych przez rozporządzenie w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. 2010, nr 257, poz. 1733 ze zmianami)

Termin przeglądu nie podlega przywróceniu (rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących Dz. U. 2013, poz. 363), toteż korzystając z ulgi na zakup kasy lepiej mieć go na uwadze, żeby nie zostać zmuszonym do zwracania pieniędzy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *