Znaki akcyzy

Obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy podlegają napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe.

Wyroby akcyzowe objęte obowiązkiem banderolowania:

1. muszą być prawidłowo oznaczone odpowiednimi znakami akcyzy przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, a w przypadku, o którym mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 ustawy o podatku akcyzowym, przed przekazaniem do magazynu wyrobów gotowych lub dokonaniem ich sprzedaży.

2. bez ich uprzedniego prawidłowego oznaczenia odpowiednimi podatkowymi znakami akcyzy nie mogą być:

a)importowane, chyba że zostaną objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy albo wprowadzone do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego, albo objęte procedurą składu celnego i prawidłowo oznaczone przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy albo przed objęciem procedurą dopuszczenia do obrotu celem sprzedaży na terytorium kraju poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy

b)przemieszczone na terytorium kraju w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy,

c)przemieszczone na terytorium kraju z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy w wyniku nabycia wewnątrzwspólnotowego przez zarejestrowanego odbiorcę.

Ustawa zwalnia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyroby, które są:

 • całkowicie niezdatne do użytku (np. z powodu wad jakościowych, wyroby nienadające się do spożycia lub połamane papierosy);
 • wyprowadzone ze składu podatkowego i przeznaczone do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport;
 • umieszczane w składzie wolnocłowym lub wolnym obszarze celnym i przeznaczone do sprzedaży w jednostkach handlowych tam usytuowanych;
 • przewożone przez terytorium kraju w ramach procedury tranzytu w rozumieniu przepisów prawa celnego;
 • przewożone z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego przez terytorium kraju;
 • wyprodukowane na warunkach określonych w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 ustawy o podatku akcyzowym i przeznaczone do dokonania dostawy wewnątrzwspólnotowej lub na eksport;
 • zwolnione od akcyzy lub objęte zerową stawką akcyzy.

 

Pliki do pobrania

Wzory banderoli ( 1261 KB )

RODZAJE ZNAKÓW AKCYZY

Ustawa przewiduje dwa rodzaje znaków: znaki podatkowe i legalizacyjne.

Wzory znaków i sposoby ich nanoszenia określają załączniki nr 1, 2 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz.U. z 2013 r. poz. 56).

Podatkowe znaki akcyzy nanosi się na wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Podatkowe znaki akcyzy mają obowiązek stosować zarejestrowane podmioty będące :

 • podmiotami prowadzącymi składy podatkowe,
 • importerami,
 • podmiotami dokonującymi nabycia wewnątrzwspólnotowego,
 • przedstawicielami podatkowymi,
 • podmioty dokonujące produkcji wyrobów akcyzowych, o której mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1, 2, 4 lub 5 ww. ustawy,
 • właścicielami wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 13 ust. 2 ww. ustawy.

Legalizacyjne znaki akcyzy stosowane są w przypadku wystąpienia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych nieoznaczonych, oznaczonych nieprawidłowo lub nieodpowiednimi znakami akcyzy, w szczególności znakami uszkodzonymi, w przypadku, gdy wyroby te przeznaczone są do dalszej sprzedaży.

Znak akcyzy jest umieszczany na opakowaniach jednostkowych wyrobów akcyzowych w taki sposób aby zdjęcie znaku lub otwarcie opakowania powodowało trwałe i widoczne uszkodzenie znaku.

Znaków akcyzy nie można zbywać lub na jakichkolwiek innych zasadach odstępować lub przekazywać odpłatnie lub nieodpłatnie innym podmiotom. Importerzy, podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego oraz przedstawiciele podatkowi, mogą przekazać banderole podmiotowi mającemu siedzibę poza terytorium kraju w celu naniesienia ich na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, które będą przedmiotem importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego.

PROCEDURA OTRZYMYWANIA ZNAKÓW AKCYZY

Procedurę otrzymywania znaków akcyzy reguluje:

 1. rozdział 3 ustawy o podatku akcyzowym zatytułowany „Procedura otrzymywania znaków akcyzy” (art. 125-129),
 2. rozporządzenie Ministra Finansów w prawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (§ 6-8)

W celu otrzymania znaków akcyzy podmiot obowiązany do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy składa:

 1. wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy do Ministerstwa Finansów (wzór: załącznik nr 7 do ww. rozporządzenia). Wstępne zapotrzebowanie składa się w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok, na który składane jest wstępne zapotrzebowanie, chyba że w ciągu roku kalendarzowego wystąpią okoliczności uzasadniające złożenie, zmianę lub cofnięcie wstępnego zapotrzebowania;
 2. wniosek do urzędu celnego właściwego w sprawach znaków akcyzy (wzór: załącznik nr 12 do ww. rozporządzenia).

Do wniosku podmiot:

a) załącza odpowiednio dokumenty określone w § 8 ww. rozporządzenia oraz

b) wpłaca:

 • wartość podatkowych znaków akcyzy (załącznik nr 8 do ww. rozporządzenia),
 • kwotę na pokrycie kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (załącznik nr 9 do ww. rozporządzenia) – gdy wniosek dotyczy wydania podatkowych znaków akcyzy lub
 • należność za legalizacyjne znaki akcyzy – gdy wniosek dotyczy wydania legalizacyjnych znaków akcyzy (załącznik nr 11 do ww. rozporządzenia).

Właściwość urzędu celnego w zakresie spraw dotyczących znaków akcyzy ustala się ze względu na adres siedziby lub zamieszkania podmiotu obowiązanego do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Wykaz urzędów celnych i izb celnych właściwych w sprawach znaków akcyzy określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2009 r. w sprawie wykazu i terytorialnego zasięgu działania urzędów celnych i izb celnych, których odpowiednio naczelnicy i dyrektorzy są właściwi w sprawach znaków akcyzy (Dz. U. Nr 32, poz. 221) – obecnie 13 urzędów celnych.

Właściwy naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję w sprawie znaków akcyzy oraz upoważnienie do odbioru tych znaków.

Znaki akcyzy odbiera się:

 • we właściwym urzędzie celnym lub
 • w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. (wytwórca znaków akcyzy).

Uwaga!

W przypadku znaków akcyzy na tytoń do palenia należy stosować załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. Nr 221, poz. 1450).

Podmioty obowiązane do oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, zobowiązane są do prowadzenia ewidencji znaków akcyzy. Szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji i jej wzór określił Minister Finansów w ww. rozporządzeniu (załączniki nr 14 i 15).

 

WAŻNOŚĆ ZNAKÓW AKCYZY

Ważność znaków akcyzy w przypadku wyrobów spirytusowych lub winiarskich wynosi 12 miesięcy. W tym okresie podmiot, który otrzymał te znaki zobowiązany jest je nanieść na te wyroby. Po upływie 12 miesięcy znaki te tracą ważność i podlegają zwrotowi.

W przypadku wyrobów tytoniowych, podmiot jest obowiązany oznaczyć wyroby do końca roku kalendarzowego odpowiadającemu rokowi wytworzenia tych znaków nadrukowanemu na opakowaniu.

Od dnia 1 stycznia danego roku kalendarzowego na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe mogą być nanoszone wyłącznie znaki akcyzy z nadrukowanym rokiem wytworzenia odpowiadającym rozpoczynającemu się rokowi kalendarzowemu.

Znaki akcyzy naniesione na opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych lub na wyroby tytoniowe w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego.

Znaki akcyzy na wyroby tytoniowe niewykorzystane do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego są zwracane w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku kalendarzowego podmiotowi, który je wydał.

Akty prawne dotyczące podatku akcyzowego dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

 

 

Źródło: http://www.finanse.mf.gov.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *