Ministerialne obiecanki

Dodał

 4.parasolMinisterstwo gospodarki opracowało projekt dokumentu, który gwarantuje szereg zmian korzystnych z punktu widzenia podatnika. Nie został on jeszcze  oddany do międzyresortowych uzgodnień, chociaż, jak zapewnia ministerstwo finansów, jest ono przychylne wobec zmian zmierzających ku kodyfikacji prawa podatkowego.

Do najistotniejszych propozycji ministerstwa gospodarki należą:

 1. „Podatki zbierać, nie zabierać” – priorytetem  ma być stworzenie takich warunków, które sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości. Trzeba ułatwić przedsiębiorcom (nadmiernie obciążonym przecież podatkami) konfrontację z organami podatkowymi, w sporach z  którymi stoją przeważnie na straconej pozycji.
 2. „Zasada zaufania do podatnika” – to zasada, która ma znaleźć się w katalogu zasad ogólnych wymienianych przez Ordynację podatkową (Dz. U.  1997, nr 137, poz. 926 ze zmianami). W tej chwili istnieje tam tylko zapis, że  postępowanie podatkowe winno być przeprowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, a nie samego podatnika. Po zmianach obowiązywać będzie założenie, podatnik jest rzetelnym i uczciwym płatnikiem podatków.
 3. Każda niezgodna z prawem decyzja organów podatkowych ma się wiązać z przyznaniem odszkodowania na rzecz podatnika, a ubiegać się o nie można będzie na podstawie prawomocnego wyroku sądu, bądź trybunału, które orzekłyby niezgodność z prawem decyzji fiskusa.
 4. Jednoznaczne rozgraniczenie kompetencji organów podatkowych i urzędów kontroli skarbowych . Zgodnie z zamierzeniami  resortu gospodarki UKS powinny przekazywać swoje ustalenia przekazywać organom podatkowym, które dalej prowadziłyby własne postępowanie.
 5. Karta rzetelnego podatnika – jako sposób wyróżnienia podatników uczciwych i rzetelnych. Dzięki niej mogliby oni korzystać ze szczególnych preferencji takich, jak: uproszczona ewidencja, dokumentacja i sprawozdawczość, rozłożenie płatności na raty, wnioskowanie do organu podatkowego o odstąpienie i przeprowadzenie kontroli podatkowej w dogodnym terminie. Miałaby ona być przyznawana bezterminowo, ale jej wydanie byłoby poprzedzone weryfikowaniem sposobu rozliczania się podatnika przez okres pięciu lat wstecz.
 6. Zebranie dowodów ma być obowiązkiem organów podatkowych , a nie podatnika. Ten zapis miałby zastosowanie do spraw na przykład dotyczących dochodów z nieujawnionych źródeł.
 7. Podatki miałyby być nakładane wyłącznie na mocy ustawy, a nie rozporządzenia, czy innego rodzaju aktów wykonawczych.
 8. Reorganizacja w sprawie interpretacji indywidualnych – miałyby one chronić poza osobą, która o nie wystąpiła także drugą stronę transakcji. Dzięki temu zmniejszeniu mogłaby ulec ilość wydawanych interpretacji. Poza tym mogłyby one być wydawane także w sytuacji, kiedy w momencie składania wniosku o jej wydanie toczyłoby się w stosunku do podatnika postepowanie kontrolne, podatkowe, czy odwoławcze. Na ten moment jest to niedozwolone na mocy art. 14a, par. 3 Ordynacji podatkowej.
 9. Ujednolicenie definicji prawnych występujących w różnych ustawach. Aktualnie pojawia się równolegle w różnych ustawach nazewnictwo często wzajemnie się wykluczające.
 10. Zewnętrzny mediator –wzorując się na mediacjach w sądach miałaby być wprowadzona możliwość prowadzenia mediacji, w której obie strony sporu decydowałyby się na osobę prowadzącą między nimi mediację, przy czym nie mógłby to być przedstawiciel fiskusa. Skutkiem pomyślnie zakończonej mediacji byłyby: zmiana, lub uchylenie decyzji organu, bądź wycofanie skargi, czy odwołania składanych przez podatnika.
 11. Wyznaczenie krótszego czasu na przeprowadzenie kontroli w przypadku przedsiębiorstw starających się o zwrot VAT. Miałby on wynosić odpowiednio: 12 dni dla mikroprzedsiębiorstw, 18 dni dla małych firm, 24 dni dla średnich oraz 48 dni dla wszystkich innych.
 12. Fiskus odstępowałby od ścigania drobnych zaległości. Drobnych, czyli takich, przy których koszty postepowania byłyby wyższe, niż potencjalny zysk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Udowodnij, że jesteś człowiekiem *